รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

142-143 การโอนจัดสรรงบฯ และการดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ (Fix it จิตอาสา) 2564
Created by bocadmin on 14/7/2564 16:07:59


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักความร่วมมือ ขอส่งเอกสารการดำเนินโครงการ และการโอนจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 ไฟล์ ดังแนบ

print
Sort by: