รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ. ประกาศรายชื่อผู้แทนนศ.อาชีวะ เข้าร่วม การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับชาติ ครั้งที่ 14
Created by on 12/7/2564 16:05:43


สอศ. ประกาศรายชื่อผู้แทนนศ.อาชีวะ เข้าร่วม การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับชาติ ครั้งที่ 14

                                       

            ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” รอบคัดเลือก ในหัวข้อ “追梦中文,不负韶华。Fly high with Chinese” ครั้งที่ 14 ปี พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 โดยการคัดเลือกมีการวัดความรู้และทักษะความสามารถทางภาษาจีนของนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย การทำข้อสอบภาษาจีน การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน และการแสดงความสามารถพิเศษ มีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนอาชีวศึกษา จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.นางสาวชรัญภรณ์ มีชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 2.นางสาวจิตรกานต์ วงศ์วรชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 3.นายภูริ พูลแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 4.นายวินันท์ ฤทธิจอม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ และ 5.นางสาวกนกพร ชำนาญกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 

 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า การประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และรักการเรียนรู้ภาษาจีนยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการยกระดับความรู้ภาษาจีน เพิ่มขีดความสามารถให้แก่เยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะจัดแข่งขันระดับโลก ระหว่างกันยายน – ตุลาคม 2564


                                        

/////////////////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
12 กรกฎาคม 2564

print
Sort by: