รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิชาขนมไทยโบราณ  แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 
Created by pradmin on 11/6/2564 9:46:23


วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิชาขนมไทยโบราณ  แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 

   นายศิริวัฒน์  รักสกุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  เปิดเผยว่า  ในระหว่างวันที่  7-11  มิถุนายน  2564  นี้  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิชาขนมไทยโบราณ  30  ช.ม. เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิชาขนมไทย  และขนมไทยโบราณ  รวมทั้งการสนับสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้นำความรู้  ทักษะ ตามหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการประกอบอาชีพหลัก  หรืออาชีพเสริม  ซึ่งจะสามารถสร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และคนอื่นๆต่อไป 

   ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง กล่าวต่อไปว่า มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก แต่ทางวิทยาลัยฯ สามารถรับได้เพียง  20  รายเท่านั้น  เพราะต้องรักษามาตรการการเว้นระยะห่าง โดยจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้  และสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับขนมไทยโบราณที่เปิดการอบรมในครั้งนี้  ประกอบด้วย  ทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทอง  เม็ดขนุน  สังขยา  ดอกจอก  ขนมชั้น  ข้าวเหนียวมูล  ข้าวเหนียวแก้ว  ถั่วแปบ  ถั่วเกลือบ  ตะโก้  ข้าวต้มมัด  ขนมสอดไส้  ขนมทองม้วน  ถั่วแผ่น และกล้วยฉาบ  ในส่วนของการเปิดการอบรมการทำขนมไทยโบราณนั้น  ทางวิทยาลัยฯจะกำหนดเปิดในรุ่นที่  2  อีก  1  รุ่น ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  โทร. 081-0991223  
////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
11 มิถุนายน 2564

print
Sort by: