รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตามการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
Created by on 5/5/2564 10:51:24


สำนักติดตํามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ได้จัดทำแผนการติดตามการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภําพ และประสิทธิผล

ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถ Download เอกสารสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินงานเบื้องต้น ก่อนนำเข้าข้อมูลสู่ระบบได้ที่นี่ 

 

แผนการติดตามการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 

 

เครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เลือกรูปแบบการ Download

     

print
Sort by: