รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ.จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ( ตามหลักสูตรก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
Created by pradmin on 29/3/2564 13:29:08


                ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มอบหมายให้ ดร. ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ( ตามหลักสูตรก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
                เนื่องด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้มีการกระจายอำนาจทางการศึกษา รวมทั้งอำนาจในการดำเนินการทางวินัย ไปยังหน่วยงานการศึกษาในระดับปฏิบัติ รวมทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษาได้มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาขึ้น ประกอบกับ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่หลายประการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ สอบสวนพิจารณา จึงควรให้ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวน ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการต่อไป
ข้อมูลจาก  กลุ่มงานวินัย สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// กลุ่มประชาสัมพันธ์////////////////////////////////////////////////////
                                                                                                 29 มีนาคม 2564
                                                                                             

print
Sort by: