รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วท.ชลบุรี จับมือ สถานประกอบการชั้นนำ ผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านโลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางราง และยานยนต์ไฟฟ้า
Created by pradmin on 26/3/2564 17:15:30


วท.ชลบุรี จับมือ สถานประกอบการชั้นนำ ผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านโลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางราง และยานยนต์ไฟฟ้า 

             ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน (โลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางราง และยานยนต์ไฟฟ้า) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกับ สถานประกอบการชั้นนำ 19 แห่ง ด้านโลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางราง และยานยนต์ไฟฟ้า ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

             ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษามุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล โดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้ดำเนินโครงการความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน (โลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางราง และยานยนต์ไฟฟ้า) เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะ นิสัยอุตสาหกรรม จริยธรรม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับสถานประกอบการอาชีพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งผลักดันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในรูปแบบ EEC Model Type A  และ EEC Model Type B ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564– 2569 

             ด้านนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีห้องเรียนครุภัณฑ์ที่ทันสมัย อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ซึ่งสถานประกอบการจะร่วมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) การพัฒนาห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ภายในวิทยาลัย และให้ครูในสถานศึกษาเข้าไปเรียนรู้เทคโนโลยีและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เพื่อกลับมาสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษาก็จะได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีสวัสดิการและค่าตอบแทนให้ และได้รับใบรับรองเมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร

///////////////////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์
26 มีนาคม ๒๕๖๔
 

print
Sort by: