รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ. ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการสู่การมีอาชีพ และมีงานทำ
Created by pradmin on 26/3/2564 16:42:23


 


                         

               ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีผู้เรียนพิการทั้ง ๙ ประเภทความพิการ ศึกษาอยู่ในระบบจำนวน ๑,๒๐๐ คน เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการ จำนวน ๕๐ คน

               รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษา มีมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพเดียวกันกับผู้เรียนปกติ และสิ่งที่สำคัญคือ ครูผู้สอนต้องมุ่งมั่นให้ผู้เรียนเกิด Memory Skills เพื่อให้ผู้เรียนพิการ เกิดการเรียนรู้ มีทักษะ นำไปสู่การมีอาชีพ และมีงานทำ เป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา ต้องช่วยกันพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเร่งด่วน สำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนพิการ ได้เชื่อมโยงสถานศึกษาของทั้ง สอศ. และสพฐ. ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก เชื่อมโยงกับโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เชื่อมโยงกับโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล และวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เชื่อมโยงกับโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล โครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโมราจ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

////////////////////////////////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

print
Sort by: