รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ. ร่วมกับ บ.สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จัดอบรมด้านเครื่องปรับอากาศ เพื่อฝึกประสบการณ์จริง
Created by pradmin on 25/3/2564 13:33:01


สอศ. ร่วมกับ บ.สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จัดอบรมด้านเครื่องปรับอากาศ เพื่อฝึกประสบการณ์จริง

      ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อ 3 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหอพัก สกสค. รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากในตำราเรียนหรือห้องเรียน ซึ่งวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในส่วนของหอพักและโรงพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 

      เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา และครูที่ออกปฏิบัติงาน โดยวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ได้รับความร่วมมือจากบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด มาช่วยพัฒนาทักษะความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้กับคณะครูและนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน จากสถานศึกษา 5 แห่ง ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก และวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ / ศูนย์ฝึกอบรมระบบปฏิบัติเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 

//////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์
25 มีนาคม 2564
 

print
Sort by: