รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ.จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน การรายงานผล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
Created by pradmin on 24/3/2564 14:09:58                                                   

               ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it -จิตอาสา ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมฯ มีแนวทางการปรับบริบทตามประเภทสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละสถานศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบตามบริบทที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค, วิทยาลัยการอาชีพ, วิทยาลัยสารพัดช่าง, วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ, วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์, วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ รูปแบบตามบริบทที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา, วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว, วิทยาลัยพณิชยการ, วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม, กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รูปแบบตามบริบทที่ 3 ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี, วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง, วิทยาลัยประมง และ รูปแบบตามบริบทที่ 4 วิทยาลัยสารพัดช่าง (ที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น) โดยมี นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และผู้แทนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมและรับนโยบายแนวการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี #Prสอศ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// กลุ่มประชาสัมพันธ์ ///////////////////////////////////////////////////////////
                                                                                                   23 มีนาคม 2564

                                               
                                            
                                              
    

 

print
Sort by: