ติดต่อ สอศ.

แผนที่ สอศ.

ดู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ติดต่อ สอศ.

ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-5555
เบอร์โทรสาร : 0-2282-0855
ผู้ดูแลระบบ : webmaster@vec.go.th

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
Excellent Center 3021


เลขาธิการ

เลขาธิการ(หน้าห้อง) 1005, 1006, 1106
รองเลขาธิการ (ท่านปัทมา) 1109
รองเลขาธิการ (ท่านพีระพล) 1009
รองเลขาธิการ (ท่านสุเทพ) 1108
ที่ปรึกษา สอศ. 1008
ผู้ช่วยเลขาฯ 1107
มาตรฐานอาคาร 1500
ประชาสัมพันธ์ 1112


สำนักอำนวยการ

ผอ.สอ. (หน้าห้อง) 1101
บริหารทั่วไป 1102
เลขานุการ 1104, 1105
งบ1 1200
งบ2 1212
การเงิน 1202
พัสดุ 1205, 1206
GF 1208
มาตรฐานอาคาร 1500
ประชาสัมพันธ์ 1112
ผอ.ส่วนการคลังฯ 1201


สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ผอ.สนอ.(หน้าห้อง) 5020
บริหารทั่วไป 5000
ธุรกิจ 5003
อุตสาหกรรม 5005
เกษตร 5007
คุณวุฒิ 5009
จัดการอาชีวศึกษา 5011
กลุ่มประกัน 5013


สำนักนโยบายและแผนฯ

บริหารงานทั่วไป 3000
นโยบายและแผน 3020
ติดตามงบประมาณ 3007
จัดตั้งงบประมาณ 3011
ต่างประเทศ 3012
 


สำนักบริหารงานบุคคลฯ

ผอ.สบน.(หน้าห้อง) 1320, 1321
นิติการ 1300
สิทธิประโยชน์ 1400
(ห้องบำเหน็จบำนาญ) 1404
วิทยฐานะ 1405
กจ.1 1408
กจ.2 1411 


สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา

กพร. 1800
ทวิภาคี 2200
ศูนย์เทคโนโลยี 3333, 3334, 3335, 3336
กลุ่มเครือข่ายกำลังคนฯ (V-COP) 3337
ศูนย์ใต้ 3400
กิจการนักศึกษา 5200
หน่วยตรวจสอบภายใน 6000
ศูนย์ประสานงานสถาบันฯ 3500


สำนักความร่วมมือ

บริหารงานทั่วไป 2000
กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 2020


สำนักติดตามและประเมินผล

บริหารงานทั่วไป 4000
กลุ่มติดตาม 4020 
กลุ่มประเมินผล 4005