ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.

กฎหมาย/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

08 เมษายน 2564 | 46 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชาสัมพันธ์


ราคากลาง/ราคาอ้างอิง


08 เมษายน 2564
| 52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


08 เมษายน 2564
| 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


08 เมษายน 2564
| 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวน


19 มกราคม 2564
| 85
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ...
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


13 มกราคม 2564
| 77
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต ก...
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


08 ธันวาคม 2563
| 257
ประกาศร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมซอฟต์แวร์  สำนักอำนวยการ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๓๐ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


04 กุมภาพันธ์ 2564
| 55
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต ก...
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


15 มิถุนายน 2563
| 339
ประกวดราคาจ้างการจัดทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้บุผ้าไหม กล่องผ้าไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


01 มิถุนายน 2563
| 348
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้ บุผ้าไหม กล่องผ้าไหมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์