ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.

กฎหมาย/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง12 พฤษภาคม 2563 | 36 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประชาสัมพันธ์
ราคากลาง/ราคาอ้างอิง


27 สิงหาคม 2562
| 57
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์


24 มิถุนายน 2562
| 54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์


18 พฤษภาคม 2562
| 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวน


15 พฤษภาคม 2563
| 51
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างการทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้บุผ้าไหม กล่องผ้าไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิส์ ( e-bidding) ประชาสัมพันธ์


04 ธันวาคม 2562
| 21
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเสนอคุณลักษณะครุภัณฑ์  ประชาสัมพันธ์


04 ธันวาคม 2562
| 23
ประสัมพันธ์ข่าวการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


26 มีนาคม 2563
| 14
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักความร่วมมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประชาสัมพันธ์


26 มีนาคม 2563
| 10
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ(สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประชาสัมพันธ์


28 พฤศจิกายน 2562
| 13
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประชาสัมพันธ์