ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
Created by vecpadmin on 3/18/2017 11:20:08 AM

ขอเชิญสถานศึกษาส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559  


     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559  ให้กับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  จำนวน  2  ครั้ง  ดังนี้

ครั้งที่  1  กลุ่มสถานศึกษาภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ในวันที่  4  เมษายน 2560  ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว  กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่  2  กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  
ในวันที่ 5 เมษายน  2560  ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว  กรุงเทพมหานคร

ขอให้สถานศึกษาพิจารณาส่งผู้แทนสถานศึกษาละ  1  คนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว  

โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

ทาง AMS e-office : กลุ่มประกันคุณภาพอาชีวศึกษา  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

หรือทาง  e-mail :   insurance1404@gmail.com  ภายในวันที่  24  มีนาคม  2560

print
rating
  Comments