ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

แนวปฏิบัติการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
Created by vecpadmin on 3/15/2017 2:52:35 PM

เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดและโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา มีความเข้าใจแนวปฏิบัติในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาอขงโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาที่ดำเนินการและเลิกกิจการ

1. โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบวุฒิทำหนังสือ ไปที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบวุฒิทำหนังสือ ไปที่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ตามสถานที่ตั้งโรงเรียนของแต่ละจังหวัด


print
rating
  Comments