รายละเอียดข่าว

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Created by bpp2admin on 11/6/2015 6:51:53 PM

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำหรับหน่วยงาน

  - แนวทางการจัดทำคำขอ ฯ

  - แบบฟอร์มสำหรับเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบ IE       ครุภัณฑ์            สิ่งก่อสร้าง

สำหรับสถานศึกษา

- สถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ปวส และระยะสั้น ตามภาระงานปกติ 

  - แนวทางการจัดทำคำขอ ฯ

  - แบบฟอร์มสำหรับเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบ IE       ครุภัณฑ์            สิ่งก่อสร้าง

- สถานศึกษาที่เปิดสอหลักสูตรระดับปริญญาตรี

  - แนวทางการจัดทำคำขอ ฯ  (แก้ไข 11/11/58)

  - แบบฟอร์มสำหรับเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบ IE       ครุภัณฑ์            สิ่งก่อสร้าง

สำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา 

  - นวทางการจัดทำคำขอ ฯ  (แก้ไข 11/11/58)

  - แบบฟอร์มสำหรับเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบ IE       ครุภัณฑ์ (แก้ไข11/11/58)   สิ่งก่อสร้าง


ขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มข้างต้น
เพื่อบันทึกเข้าระบบการจัดทำคำของบงบทุน ของ สอศ. 
ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ซึ่งสำนักนโยบายและแผนฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปเพิ่มเติม ณ วันที่ 11 พ.ย. 2558  

เกณฑ์ราคากลาง
 ดาวน์โหลด 
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2558
(กุมภาพันธ์ 2558)
 
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2558
(เพิ่มเติ่ม สิงหาคม 2558) 
 
   
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)  
   


สอบถามเพิ่มเติม
รายการครุภัณฑ์ : กฤตพร (กลุ่มงานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ) โทร. 02-281-5555 ต่อ 1700
รายการสิ่งก่อสร้าง : จิราพร (กลุ่มงานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ) โทร. 02-281-5555 ต่อ 1702   
เพิ่มเติม  ณ วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558


 การแนบส่งไฟล์ทางระบบคำของบลงทุน

ขณะนี้ สำนักนโยบายและแผนฯ ได้เปิดระบบคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษานำไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์เข้าจัดเก็บในระบบแล้ว

สถานะ : ปิดระบบ 

หมายถึง ระบบไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ ปรับ เปลี่ยน หรือแก้ไขข้อมูลเดิมที่บันทึกไว้


สถานะการอัพโหลดไฟล์ : เปิดให้อัพโหลด

หมายถึง ระบบอนุญาตผู้ใช้งานอนบไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบได้


การนำไฟล์ฉบับสมบูรณ์เข้าจัดเก็บในระบบ

- ให้แนบเฉพาะไฟล์นามสกุล .PDF 

- ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB ต่อ 1ไฟล์ 

- สามารถแนบไฟล์ได้เพียง 2 ไฟล์ ต่อ 1 รายการคำขอ


   ดาวน์โหลดคู่มือการแนบไฟล์เข้าสู่ระบบคำขอ ขอให้สถานศึกษา/หน่วยงาน
นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาฉบับสมบูรณ์
เข้าสู่ระบบ และส่งฉบับจริง ให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

print
rating
  Comments