รายละเอียดข่าว

ดร. อกนิษฐ์ คลังแสง บรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการบริหารงานวิชาการ"
Created by surachet on 6/1/2012 4:48:00 PM

รองเลขาธิการ  กอศ.  ดร. อกนิษฐ์ คลังแสง บรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการบริหารงานวิชาการ"


รองเลขาธิการ กอศ. ดร. อกนิษฐ์ คลังแสง บรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการบริหารงานวิชาการ"
ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูหัวหน้าแผนกเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
รุ่นที่ 4  วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จ. ปทุมธานี
ดำเนินการโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 

 

print
rating
  Comments