รายละเอียดข่าว(สวพ.)

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning :RBL)
Created by kittithat on 3/16/2017 3:28:10 PM


วันนี้  16 มีนาคม 2560  ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ "การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning :RBL)" โดยการประชุมฯ ครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร   โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ในครั้งนี้คือ ผศ.ดร.วิชัย  เสวกงาม  และ  ดร.ฤดีรัตน์  ชุษณะโชติ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมฯ เพื่อ
1. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
2. สนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
3. ประยุกต์ใช้การวิจัยเป็นฐานในกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกประเภท
โดยมีครูนักวิจัยอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศกว่า 150 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้

print
rating