รายละเอียดข่าว(สวพ.)

ประชุมการเสนองานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี
Created by kittithat on 3/13/2017 10:50:40 PM


     ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  ผู้แทน สอศ. ร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอโครงการวิจัยจากคณะกรรมการโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาภายใต้รูปแบบ PLC ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนครพนม หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน” ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร  

โดยมี  รศ.ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ที่ปรึกษาโครงการวิจัย),
          ผศ.ดร.วิมลรัตน์  จตุรานนท์    หัวหน้าโครงการวิจัย,  ผศ.นาวาตรี.ดร.พงศ์เทพ  จิระโร, ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต, ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา
          ดร.จันทร์พร พรหมมาศ, ดร.สิราวรรณ   จรัสรวีวัฒน์ , ดร.คงรัฐ  นวลแปง, อาจารย์วัฒนพร จตุรานนท์ ทีมวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา
         รศ.ดร.มนตรี   แย้มกสิกรม, ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา, ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณผศ.ชาติหญิง  กสิบาล
           อาจารย์สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ , อาจารย์รชต  ตามา ทีมวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา
          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น     ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

print
rating