รายละเอียดข่าว(สวพ.)

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน(Research Base Instruction)
Created by veradmin on 8/2/2013 10:26:24 PM

     ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการและบรรยายพิเศษเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน(Research Base Instruction) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการใช้การวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ความรู้ภายใต้กระบวนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม


ภาพประกอบข่าว(สวพ.)ภาพประกอบข่าว(สวพ.)ภาพประกอบข่าว(สวพ.)
ภาพประกอบข่าว(สวพ.)ภาพประกอบข่าว(สวพ.)ภาพประกอบข่าว(สวพ.)
ภาพประกอบข่าว(สวพ.)ภาพประกอบข่าว(สวพ.)ภาพประกอบข่าว(สวพ.)
ภาพประกอบข่าว(สวพ.)ภาพประกอบข่าว(สวพ.)ภาพประกอบข่าว(สวพ.)
print
rating