รายละเอียดข่าว

สสอ. นำนโยบาย สอศ. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาผ่านชมรมวิชาชีพ
Created by on 10/8/2012 8:55:17 AM

             วันที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายอธิปไตย โพแตง รักษาราชการแทน ผอ.สสอ. เป็น ประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ของ สสอ. เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน   ในปีงบประมาณ 2556 โดยมุ่งเน้น ให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับนโยบายของ สอศ. และกระทรวงศึกษาธิการ


              วันที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายอธิปไตย โพแตง รักษาราชการแทน ผอ.สสอ. เป็น ประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ของ สสอ. เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2556 โดยมุ่งเน้น ให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับนโยบายของ สอศ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ นวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา  รูปแบบใหม่ ซึ่งจะขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรผ่านชมรมวิชาชีพ เชื่อมโยงเชิงบูรณาการกับนโยบาย  อาชีพ  หลักสูตร และ บทบาทหน้าที่ตามตำแหน่งของบุคลากร สอศ. ทั้งนี้ข้อสรุป จากที่ประชุม ได้ให้ทุกกลุ่มงานรวบรวมข้อมูลชมรมวิชาชีพที่มีอยู่แล้ว และที่จะจัดตั้งใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำเสนอต่อสอศ. พร้อมทั้งจัดทำกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนชมรมวิชาชีพของ สอศ. ให้สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

print
rating
  Comments