รายละเอียดข่าว

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2555 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์
Created by bsqadmin on 6/14/2012 1:48:32 PM

โครงการประชุม


1. คุณภาพการอาชีวศึกษา (ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ) 
2. หลักสูตรการอาชีวศึกษา (ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์)
3. การพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2555 (หน่วยศึกษานิเทศก์)
4. สาขาวิชา ปีงบประมาณ 2555 

 

ไม่มี
ไม่มี

print
rating
  Comments