ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
เอกสารอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดนหน่วยงานต้นสังกัด
Created by bsqadmin on 9/15/2016 9:41:15 AM

Read More..


ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
Created by bsqadmin on 10/6/2015 10:47:31 AM

Read More..


ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา
Created by bsqadmin on 10/1/2015 9:12:44 AM

Read More..


โครงการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
Created by bsqadmin on 8/25/2015 11:50:00 AM

Read More..


การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 18 สิงหาคม 2558
Created by bsqadmin on 8/18/2015 9:32:25 AM

Read More..


การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
Created by bsqadmin on 8/17/2015 10:16:40 AM

Read More..


คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
Created by bsqadmin on 8/11/2015 9:13:46 AM

Read More..


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
Created by bsqadmin on 7/23/2015 10:20:39 AM

Read More..


ประชุมคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
Created by bsqadmin on 6/10/2015 8:35:33 AM

Read More..


โครงการอบรมการพัฒนารูปแบบบริหารจัดการห้องสมุดในสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม
Created by bsqadmin on 2/25/2015 9:09:57 AM

Read More..


Page:   of 5