รายละเอียดข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
Created by bsqadmin on 3/30/2017 4:22:46 PM


                การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ

download
  1. เอกสาร รองเลขาฯประชาคม
  2. เอกสาร ผอ.เริงจิตร์ บรรยาย
  3. เอกสาร ผอ.ผ่องพรรณ เล่ม คู่มือประเมิน ปวช.ปวส.2559
  4. เอกสาร ผอ.ก้านทิพย์

print
rating
  Comments