รายละเอียดข่าว

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2559
Created by bsqadmin on 2/23/2017 9:42:45 AM


                        มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2559

  1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. พ.ศ.2559
  2.ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติมาตรฐานการอาชีวศึกษา

print
rating
  Comments