รายละเอียดข่าว

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
Created by bsqadmin on 10/6/2015 10:47:31 AM


             สืบเนื่องจากได้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ได้ประกาศให้ใช้บังกับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2556 และได้ดำเนินการยกร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จึงทำให้ต้องมีการชี้แจง สร้างความเกี่ยวกับระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยกำหนดการประชุม เป็น 4 ครั้ง ดังนี้
             ครั้งที่ 1  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ โรงแรม เซ็นทารา แอนด์  คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
             ครั้งที่ 2  ภาคเหนือ ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
             ครั้งที่ 3  ภาคกลาง ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
             ครั้งที่ 4  ภาคใต้ ในวันที่ 28 กันยายน 2558  ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
             โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอน และวิทยากรจากหน่วยศึกษานิเทศก์บรรยายและให้ความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบการประชุม

             - ระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนฯ (เริงจิตร์  มีลาภสม)

             - การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ (วัลลภา  อยู่ทอง)

ภาพภาพภาพภาพ
ภาพภาพภาพภาพ
ภาพภาพภาพภาพ
ภาพภาพภาพภาพ
ภาพภาพภาพภาพ
ภาพภาพภาพภาพ
ภาพภาพ

print
rating
  Comments