รายละเอียดข่าว

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
Created by bsqadmin on 7/23/2015 10:20:39 AM


                    เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด จัดประชุมวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมตรัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 


Download
     1. ดร.ประชาคม จันทรชิต

     2. ผอ.เริงจิตร์ มีลาภสม

print
rating
  Comments