รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมการพัฒนารูปแบบบริหารจัดการห้องสมุดในสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม
Created by bsqadmin on 2/25/2015 9:09:57 AM


                                 โครงการอบรมการพัฒนารูปแบบบริหารจัดการห้องสมุดในสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยมีเนื้อหาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ด้านบริการสารสนเทศ ด้านเครือข่ายความร่วมมือ และด้านประเมินคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้รับไปปฏิบัติในการบริหารจัดการห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Donload

ภาพภาพภาพภาพ
ภาพภาพภาพภาพ
ภาพภาพภาพ

print
rating
  Comments