รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้งาน Google Apps for Education : Working in the Cloud
Created by surachet on 3/2/2017 3:45:37 PM

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้งาน Google Apps for Education : Working in the Cloud


ติดต่อสอบถามและประสานงานได้ที่:   นพรัตน์ หล่ำสุวรรณ  บรรณาธิการจัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
มือถือ 081-3571979  โทรสาร 02-7398356-9   Email: laddawa_m@se-ed.com

print
rating
  Comments