แผนที่

..

สำนักอำนวยการ ชั้น 2  ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพ