::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักอำนวยการ::::-------------http://boga.vec.go.th............


ข่าวด่วน
rss
ภาพข่าว: ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาบันอาชีวศึกษา

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายก...

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาบันอาชีวศึกษา เร...

วันที่: 26/04/2017

ภาพข่าว: รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 (ส่วนกลาง)

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 (ส่วนกลาง)

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 (ส่วนกลาง)

วันที่: 12/04/2017

ภาพข่าว: การเร่งตรวจสอบความคลาดเคลื่อนงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

การเร่งตรวจสอบความคลาดเคลื่อนงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ...

การเร่งตรวจสอบความคลาดเคลื่อนงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่: 05/04/2017

ภาพข่าว: ให้ข้าราชการรักษาาการในตำแหน่ง

ให้ข้าราชการรักษาาการในตำแหน่ง

ให้ข้าราชการรักษาาการในตำแหน่ง

วันที่: 04/04/2017

ภาพข่าว: การแต่งตั้งข้าราชการปฏิหน้าที่ศึกษาธิการภาค

การแต่งตั้งข้าราชการปฏิหน้าที่ศึกษาธิการภาค

การแต่งตั้งข้าราชการปฏิหน้าที่ศึกษาธิการภาค

วันที่: 04/04/2017

อ่านข่าวท้งหมด
ประกาศ/หนังสือเวียน
 Title 
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (เหริยญจักรพรรดิมาลา)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (พนักงานราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (ข้าราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556Download
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯDownload
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (เหริยญจักรพรรดิมาลา)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (พนักงานราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 (ข้าราชการ)Download
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน. part3Download
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน. part4Download
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน. part2Download
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการDownload
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน. part1Download
แนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน คสช.ใน Roadmap ระยะที่ 2Download
ประกาศ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2557Download
นายสมนึก ผดุงจันทน์ ถึงแก่กรรมDownload
การลงนามในประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ.2558,Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เพิ่มเติม)Download

  


สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2281-5555 ต่อ 1020 , 0-2281-6450 โทรสาร 0-2282-0855
boga.vec.go.th, e-mail: info@boga.go.th

   
   

  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รับ-ส่งหนังสือ Online

กลุ่มงาน สอ.


 

 

ลิงค์ด่วน สอศ.

 
                                          ศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS  
                                           ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
   

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    

คมคำ...คำคม


Nothing great was ever achieved 
without enthusiasm.

ไม่มีสิ่งยิ่งใหญ่สิ่งไหนที่จะสำเร็จได้ โดยปราศจากความกระตือรือร้น


พยากรณ์อากาศ

UsersOnline

People Online People Online:
Visitors Visitors: 142
Members Members: 0
Total Total: 142

Online Now Online Now: