ติดต่อเรา

สำนักอำนวยการ ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เบอร์โทร 02-281-5555   เบอร์โทรสาร  02-282-8055

    ชั้น              กลุ่มงาน           เบอร์ภายใน
        1    กลุ่มประชาสัมพันธ์                                                        1009 และ 1010                                                
        1    กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2   1611 และ 1612
        1    ส่วนการคลังและพัสดุ  1200,1204,1210,1208
        2    กลุ่มบริหารงานทั่วไป  1102 และ 1103
        2    กลุ่มงานสารบรรณ  1102 และ 1103
        2    กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  1107 และ 1108
        2    กลุ่มงานเลขานุการ  1105
        2    กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล   160,1605,1607 และ 1115
        2    กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง  1811 และ 1812
        2    กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 1   1603
        3    กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ   1416 และ 1406
        4    กลุ่มนิติการ   1800 และ 1802