Documents

 TitleDescriptionModified DateSize 
การขอและการออกหนังสือบำเหน็จค้ำประกันกค 0406.5/ว194 ลว 15 มิถุนายน 2554 เรื่อง หลักเกณณ์และวิธีปฎิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน9/1/2014352.15 KBDownload
เงินช่วยพิเศษถึงแก่ความตายกค 0405.5/ว287 ลว 21 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฎิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญและลูกจ้างถึงแก่ความตาย9/1/2014216.25 KBDownload