พรบ.เงินเดือนและเงินควบต่าง ๆ

 TitleDescriptionCategory 
พรบ.กบข.(ฉ7) 2553พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553กบขDownload
พรบ.กบข.(ฉ6) 2551พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551กบขDownload
พรบ.กบข.(ฉ5) 2550พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550กบขDownload
พรบ.กบข.(ฉ4) 2549พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549กบขDownload
กบข(ฉ3) 2546พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546กบขDownload
กบข (ฉ2) 2542พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542กบขDownload
กบข 2539พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539กบขDownload

พรก.เงินเดือนและเงินควบต่าง ๆ

 TitleDescriptionCategorySize 
พรก.เงินเดือน (ฉ5) พ.ศ. 2555พระราชกฤษฏีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555เงินเดือน126.80 KBDownload
พรก.เงินเดือน (ฉ4) พ.ศ. 2549พระราชกฤษฏีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549เงินเดือน78.18 KBDownload
พรก.เงินเดือน (ฉ3) พ.ศ. 2539พระราชกฤษฏีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539เงินเดือน50.63 KBDownload
พรก.เงินเดือน (ฉ2) พ.ศ. 2535พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535เงินเดือน79.62 KBDownload
พรก.เงินเดือน พ.ศ. 2535พระราชกฤษฏีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535เงินเดือน409.82 KBDownload

ระเบียบ เงินเดือนและเงินควบต่าง ๆ

 TitleDescriptionCategoryModified DateSize 
ระเบียบเงินเดือน พ.ศ. 2533 (ยกเลิก)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกและการจ่ายเงินเดือน เงินปี และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2553เงินเดือน9/8/2014248.14 KBDownload
ระเบียบเงินเดือน พ.ศ.2550ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550เงินเดือน9/8/2014120.55 KBDownload

ข้อบังคับ เงินเดือนและเงินควบต่าง ๆ

 TitleDescriptionModified DateSize