ข่าวส่วนการคลังและพัสดุ

rss
ซักซ้อมการปฎิบัติในการยกเว้นอากรนำเข้าตามความตกลงฟลอเรนซ์
Created by financeadmin in 12/15/2015 2:48:12 PM

ซักซ้อมการปฎิบัติในการยกเว้นอากรนำเข้าตามความตกลงฟลอเรนซ์ Read More..


ขั้นตอนการการบันทึกข้อมูลในระบบ EGP
Created by host in 7/29/2016 2:09:43 PM

ขั้นตอนการการบันทึกข้อมูลในระบบ EGP Read More..


การกำหนดวันและวิธีการปฎิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ประจำปี 2559
Created by financeadmin in 1/7/2016 1:26:08 PM

อ้างหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว511 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฎ... Read More..


การกำหนดวันที่และวิธีการปฎิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
Created by financeadmin in 1/8/2015 10:49:12 AM

Read More..


ด่วนที่สุด!!! คู่มือการ UNDO กบข.
Created by financeadmin in 12/23/2014 10:01:14 AM

คู่มือการ UNDO กบข Read More..


ฌพอ กรกฎาคม 2557
Created by financeadmin in 8/8/2014 12:02:27 PM

ฌพอ กรกฎาคม 2557 Read More..


แบบฟอร์มเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
Created by host in 9/4/2014 11:22:45 AM

แบบฟอร์มเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดที่นี่ 1.แบบฟอร์มงานก่อสร้าง 2.แบบ... Read More..


อ่านข่าวทั้งหมด

รวมหนังสือเวียน/ประกาศ

   
     

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     
     

หัวหน้าส่วนการคลังและพัสดุ

นางสาวนารนัฎดา มีราศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้ออนไลน์

People Online People Online:
Visitors Visitors: 142
Members Members: 0
Total Total: 142