กลุ่มงานมาตรฐานการประมาณราคาและเขียนแบบ

ภารกิจ หน้าที่

  1. ดำเนินการประสานงานและพัฒนาการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานทุกประเภทให้มีมาตรฐานหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบการ
  2. พิจารณาประมาณการแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
  3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขการประมาณราคาและเขียนแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บุคลากร

1.นายอารัญ อู่เงิน 
2.นายช่างโยธาอาวุโส
3.นายสฤษดิ์ มณีประกร 
4.นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน 
5.นายสุชาติ ช่วยระเทพ 
6.นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน