โครงสร้างองค์กร

 
 


นางสุนันทา  พลโภชน์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์
 

     

นางสาวอัชฌานี บรรหาร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
 นางสาวยุวดี  บุตรวงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวภาวิณี หมู่ศิริเลิศ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ