หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการและประสานงาน  ตอบข้อหารือ  ให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  การเสริมสร้างวินัย  และระบบคุณธรรม
 • ดำเนินการและประสานงาน  ตอบข้อหารือ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  เกี่ยวกับกฏหมาย  ยกร่างกฏ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  นิติกรรมสัญญา  ข้อตกลง  งานความรับผิดทางละเมิดคดีเพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • จัดทำเอกสาร  คู่มือ  หลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติ  เผยแพร่แก่สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด
 • ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดเกี่ยวกับ  วินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  กฏหมาย  ระเบียบปฏิบัติราชการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
LINKS
law_vec2016@hotmail.com

แบบถาม-ตอบ
แบบถาม-ตอบ

คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่ง/ประกาศ

 Title 
คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนDownload
คำสั่งมอบอำนาจ พ.ศ.2546-2557 ( เอกสารชุดที่ 6)Download
คำสั่งมอบอำนาจ พ.ศ.2546-2557 ( เอกสารชุดที่ 5)Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เพิ่มเติม)Download
สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯDownload
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯDownload
ประกาศ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2557Download
คำสั่งที่ 1019/2557 ลงวันที่ 8 ส.ค. 2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เกี่ยวกับการเงิน)Download
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์Download
"รายชื่อสถานที่ศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งบุคคลเข้ารับการอบรมโครงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ"Download
คำสั่งมอบอำนาจ พ.ศ.2546-2557 ( เอกสารชุดที่ 1)Download
คำสั่งมอบอำนาจ พ.ศ.2546-2557 ( เอกสารชุดที่ 4)Download
คำสั่งมอบอำนาจ พ.ศ.2546-2557 ( เอกสารชุดที่ 3)Download
คำสั่งมอบอำนาจ พ.ศ.2546-2557 ( เอกสารชุดที่ 2)Download
กิจกรรม
 • ชาว สอ. พร้อมใจขอพรปีใหม่ จากท่านรองเลขาธิการ กอศ. ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ณ สำนักอำนวยการ สอศ.
  Created on: 11 Dec 2014
  3 image(s)
 • นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มนิติการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558 วิท
  นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มนิติการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
  Created on: 16 Apr 2015
  0 image(s)

ข่าวสาร/บันเทิง
ข่าวสาร/บันเทิง

Date/Time

UsersOnline
People Online People Online:
Visitors Visitors: 142
Members Members: 0
Total Total: 142

Online Now Online Now: