รายละเอียดข่าวสำนักอำนวยการ

ขั้นตอนการการบันทึกข้อมูลในระบบ EGP
Created by host on 7/29/2016 2:09:43 PM

ขั้นตอนการการบันทึกข้อมูลในระบบ EGP 


ขั้นตอนการการบันทึกข้อมูลในระบบ EGP 

*การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GPวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
*ขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา - บริหารสัญญา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

print
rating
  Comments