รายละเอียดข่าวสำนักอำนวยการ

การกำหนดวันและวิธีการปฎิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ประจำปี 2559
Created by financeadmin on 1/7/2016 1:26:08 PM

อ้างหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว511 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฎิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

แนบตารางกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรฯ การกำหนดวันและวิธีการปฎิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือนprint
rating
  Comments