รายละเอียดข่าวสำนักอำนวยการ

การกำหนดวันที่และวิธีการปฎิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
Created by financeadmin on 1/8/2015 10:49:12 AM


แจ้งเรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฎิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

แนบ ที่  กค 0420.5/ว.397 ลว 19 ธันวาคม 2557 กรมบัญชีกลาง

กค0420.5ว397 กำหนดวันที่และวิธีการปฎิบัติงานสำหรับงบบุคลากร.pdf 

print
rating
  Comments