ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 (ส่วนกลาง)
Created by bogaadmin on 4/12/2017 3:27:07 PM

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 (ส่วนกลาง) Read More..


การเร่งตรวจสอบความคลาดเคลื่อนงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
Created by bogaadmin on 4/5/2017 2:43:33 PM

การเร่งตรวจสอบความคลาดเคลื่อนงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 Read More..


ให้ข้าราชการรักษาาการในตำแหน่ง
Created by bogaadmin on 4/4/2017 2:26:09 PM

ให้ข้าราชการรักษาาการในตำแหน่ง Read More..


การแต่งตั้งข้าราชการปฏิหน้าที่ศึกษาธิการภาค
Created by bogaadmin on 4/4/2017 2:22:38 PM

การแต่งตั้งข้าราชการปฏิหน้าที่ศึกษาธิการภาค Read More..


การเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส่วนกลาง)
Created by bogaadmin on 3/22/2017 3:03:21 PM

การเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส่วนกลาง) Read More..


เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
Created by bogaadmin on 2/14/2017 11:12:25 AM

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา การรับสมัครและและการเสนอชื่อผู้... Read More..


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
Created by bogaadmin on 1/24/2017 4:13:55 PM

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ Read More..


การรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
Created by bogaadmin on 11/10/2016 3:35:14 PM

Read More..


ประวัติเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คนใหม่
Created by bogaadmin on 9/5/2016 5:05:02 PM

Read More..


การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ
Created by bogaadmin on 8/23/2016 3:25:24 PM

Read More..


Page:   of 22