การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)

  เอกสารประกอบการพิจารณา
  เอกสารประกอบการพิจารณา (แบบเสนอขอ 1.5 ขั้น)
   
   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
  เอกสารประกอบการพิจารณา 
   
 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ 
 - เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ

   
   เลื่อนการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๘
   

 แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

รวมข่าวแวดวงการศึกษา

ข่าวแวดวงการศึกษา
ภาพข่าว
ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,300,624,760 บาท เพื่อการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการก...
วันที่: 05/08/2014
ภาพข่าว:  สาเหตุที่ทําให้ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด

สาเหตุที่ทําให้ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด

ภาษาไทยของลูกไม่แข็งแรง การพูดไม่ชัดในวัยเตาะแตะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย ...

วันที่: 07/08/2014

ภาพข่าว: นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด

นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบต...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับรางวั...

วันที่: 05/08/2014

อ่านข่าวทั้งหมด