>>ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซด์...กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล<<

ข่าวประชาสัมพันธ์

   

 คำสั่ง สอศ. ที่ 1037/2558 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ป.บัณฑิต) 
หนังสือสำนักอำนวยการ ที่ ศธ 0601/2173 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สอศ. ที่ 733/2558 (วิทยาลัยเทคนิค 2)
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สอศ. ที่ 733/2558 (วิทยาลัยเทคนิค 1)
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สอศ. ที่ 733/2558 (วิทยาลัยการอาชีพ 2)
 บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สอศ. ที่ 733/2558 (วิทยาลัยการอาชีพ 1)
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สอศ. ที่ 733/2558 (วิทยาลัยอาชีวศึกษา)
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สอศ. ที่ 733/2558 (วิทยาลัยสารพัดช่าง)
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สอศ. ที่ 733/2558 (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี)
 คำสั่ง สอศ. ที่ 733/2558 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2558 ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) 
คำสั่ง สอศ. ที่ 732/2558 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2558 ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) 

 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ๒๕๕๗ 
  บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบท้่ายคำสั่ง สอศ.ที่ 558/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 (วิทยาลัยเทคนิค2)
  บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบท้่ายคำสั่ง สอศ.ที่ 558/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 (วิทยาลัยเทคนิค1)
  บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบท้่ายคำสั่ง สอศ.ที่ 558/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 (วิทยาลัยทคนิคการอาชีพ)
  บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบท้่ายคำสั่ง สอศ.ที่ 558/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 (วิทยาลัยอาชีวศึกษา)
  บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบท้่ายคำสั่ง สอศ.ที่ 558/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 (วิทยาลัยสารพัดช่าง)
  บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบท้่ายคำสั่ง สอศ.ที่ 558/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี)
  คำสั่ง สอศ.ที่ 558/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558
ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วุฒิปริญญาโท)
หนังสือ สอศ. ที่ ศธ 0601/1797 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558
เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
คำอธิบายการกรอกแบบรายงานขอเลื่อนเงินเดือน
และคำอธิบายเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล
  เอกสารการเลื่อนเงินเดือนที่กำหนดให้แต่ละสำนัก/หน่วยงาน
หรือเทียบเท่าต้องจัดส่ง
คู่มือปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

หนังสือ สอศ. ที่ ศธ.0601/1288 ลงวันที่ 5 มีนาคม58
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครังที่ 1 (1เม.ย58)

บัญชีแสดงรายชื่อ และแบบสรุปโควตาเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 1 (1เม.ย.58)

คำสั่ง สอศ.ที่ 279/2558 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วุฒิปริญญาเอก)

คำสั่ง สอศ. ที่ 249/2558 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2558
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/หรือ
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อันดับ คศ. 4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
คำสั่ง สอศ. ที่ 250/2558 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2558
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/หรือ
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์/ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษลงมา
 
 หนังสือ สอศ. ที่ ศธ 0601/112 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558

 คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558

รวมข่าวแวดวงการศึกษา

ข่าวแวดวงการศึกษา
ภาพข่าว
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสถาบันการศึกษา ในงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด “โขนพระราชทาน ศิลปะไทยล้ำค่าทั่วจักรวาล” ...
วันที่: 05/08/2014
ภาพข่าว:  สาเหตุที่ทําให้ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด

สาเหตุที่ทําให้ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด

ภาษาไทยของลูกไม่แข็งแรง การพูดไม่ชัดในวัยเตาะแตะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย ...

วันที่: 07/08/2014

ภาพข่าว: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบจัดสรรงบประมาณขยาย...

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นช...

ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,30...

วันที่: 05/08/2014

อ่านข่าวทั้งหมด