คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 586/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ
         หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/หรือให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ


  - บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษลงมา

 - บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนขั้นสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

   

 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใช้สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
   

 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก.ค. 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
   

รวมข่าวแวดวงการศึกษา

ข่าวแวดวงการศึกษา
ภาพข่าว
ภาษาไทยของลูกไม่แข็งแรง การพูดไม่ชัดในวัยเตาะแตะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย สาเหตุเกิดจากการใช้เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ไม่ถูกต้อง ออกเสียงได้บางเสียง เช่น อ.อ่าง ช.ช้าง ส.เสือ หรือออกอักขระ ควบ...
วันที่: 07/08/2014
ภาพข่าว: นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด

นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบต...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับรางวั...

วันที่: 05/08/2014

ภาพข่าว: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบจัดสรรงบประมาณขยาย...

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นช...

ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,30...

วันที่: 05/08/2014

อ่านข่าวทั้งหมด