>>ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซด์...กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล<<

กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคลยินดีต้อนรับค่ะ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือ สอศ. ที่ ศธ.0601/1288 ลงวันที่ 5 มี.ค.58
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครังที่ 1 (1เม.ย58)

บัญชีแสดงรายชื่อ และแบบสรุปโควตาเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 1 (1เม.ย.58)

คำสั่ง สอศ.ที่ 279/2558 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2558
ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วุฒิปริญญาเอก)

คำสั่ง สอศ. ที่ 249/2558 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2558
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/หรือ
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อันดับ คศ. 4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
คำสั่ง สอศ. ที่ 250/2558 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2558
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/หรือ
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์/ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษลงมา
 
 หนังสือ สอศ. ที่ ศธ 0601/112 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558

 คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558

 หนังสือสำนักอำนวยการที่ ศธ 0601/5399 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2)

 คำสั่ง สอศ.ที่ 1946/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับและเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/หรือให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับครูผู้ช่วย - คศ.3
 คำสั่ง สอศ.ที่ 1950/2557 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างและหรือให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ประจำปี 2557

 ส่งรายงานวันลาของข้าราชการ 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

รวมข่าวแวดวงการศึกษา

ข่าวแวดวงการศึกษา
ภาพข่าว
ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,300,624,760 บาท เพื่อการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการก...
วันที่: 05/08/2014
ภาพข่าว: นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด

นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบต...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับรางวั...

วันที่: 05/08/2014

ภาพข่าว:  สาเหตุที่ทําให้ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด

สาเหตุที่ทําให้ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด

ภาษาไทยของลูกไม่แข็งแรง การพูดไม่ชัดในวัยเตาะแตะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย ...

วันที่: 07/08/2014

อ่านข่าวทั้งหมด