การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. 2559 
  คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2559
 แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 
 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1          - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2          - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4          - สิ่งที่ส่งมาด้วย 5          - สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
คำสั่ง สอศ. ที่ 1970/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ ครูผู้ช่วย - คศ.3 (1 ตุลาคม 2558)
คำสั่ง สอศ. ที่ 1971/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงาน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษลงมา (1 ตุลาคม 2558) (หน้าที่ 1-15)
คำสั่ง สอศ. ที่ 1971/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงาน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษลงมา (1 ตุลาคม 2558) (หน้าที่ 16-41)
คำสั่ง สอศ. ที่ 1972/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (1 ตุลาคม 2558)
คำสั่ง สอศ. ที่ 1974/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1 ตุลาคม 2558)
คำสั่ง สอศ. ที่ 1934/2558 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เลื่่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯและศึกษานิเทศก์ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์  ผู้เกษียณอายุราชการ (30 กันยายน 2558)
คำสั่ง สอศ. ที่ 1935/2558 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.4 ผู้เกษียณอายุราชการ (30 กันยายน 2558)
 คำสั่ง สอศ. ที่ 1936/2558 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ ครูผู้ช่วย - คศ.3 ผู้เกษียณอายุราชการ (30 กันยายน 2558)
 คำสั่ง สอศ. ที่ 1848/2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ (30 กันยายน 2558)
 การรับภาพถ่ายพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 

รวมข่าวแวดวงการศึกษา

ข่าวแวดวงการศึกษา
ภาพข่าว
ภาษาไทยของลูกไม่แข็งแรง การพูดไม่ชัดในวัยเตาะแตะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย สาเหตุเกิดจากการใช้เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ไม่ถูกต้อง ออกเสียงได้บางเสียง เช่น อ.อ่าง ช.ช้าง ส.เสือ หรือออกอักขระ ควบ...
วันที่: 07/08/2014
ภาพข่าว: นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด

นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบต...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับรางวั...

วันที่: 05/08/2014

ภาพข่าว: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบจัดสรรงบประมาณขยาย...

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นช...

ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,30...

วันที่: 05/08/2014

อ่านข่าวทั้งหมด

 

นางสมศรี  เลิศวุฒิอนันต์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง