การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้ง 1 (1 เมษายน 2560) 
  แบบฟอร์มการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ  ครั้ง 1 (1 เมษายน 2560) 
   
   หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนขั้นสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

   

 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใช้สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
   

 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก.ค. 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
   
   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2560


 - คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

 - แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   
   
   
   

รวมข่าวแวดวงการศึกษา

ข่าวแวดวงการศึกษา
ภาพข่าว
ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,300,624,760 บาท เพื่อการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการก...
วันที่: 05/08/2014
ภาพข่าว:  สาเหตุที่ทําให้ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด

สาเหตุที่ทําให้ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด

ภาษาไทยของลูกไม่แข็งแรง การพูดไม่ชัดในวัยเตาะแตะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย ...

วันที่: 07/08/2014

ภาพข่าว: นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด

นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบต...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับรางวั...

วันที่: 05/08/2014

อ่านข่าวทั้งหมด