การรับภาพถ่ายพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
 การตรวจสอบและจัดทำบัญชีโควตา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558
เอกสารประกอบการจัดทำบัญชีโควตาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่ครองอัตราอยู่  ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

 คำสั่ง สอศ. ที่ 1037/2558 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ยกเลิกคำสั่งและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ป.บัณฑิต) 
หนังสือสำนักอำนวยการ ที่ ศธ 0601/2173 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
 

รวมข่าวแวดวงการศึกษา

ข่าวแวดวงการศึกษา
ภาพข่าว
ภาษาไทยของลูกไม่แข็งแรง การพูดไม่ชัดในวัยเตาะแตะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย สาเหตุเกิดจากการใช้เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ไม่ถูกต้อง ออกเสียงได้บางเสียง เช่น อ.อ่าง ช.ช้าง ส.เสือ หรือออกอักขระ ควบ...
วันที่: 07/08/2014
ภาพข่าว: นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด

นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบต...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับรางวั...

วันที่: 05/08/2014

ภาพข่าว: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบจัดสรรงบประมาณขยาย...

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นช...

ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,30...

วันที่: 05/08/2014

อ่านข่าวทั้งหมด