บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์

ข่าวสารศทอ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Dijital Thailand
Created by host in 8/22/2016 3:50:50 PM

ฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Created by host in 8/22/2016 2:07:19 PM
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
นาย วณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ นาย กรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) ในโอ
Created by technoadmin in 7/15/2016 3:22:05 PM
ณ ห้องประชุมสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-09...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
Created by host in 7/14/2016 4:11:39 PM
ใช้ข้อมูลเสมือนจริงในการทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำแนกจังหวัด สถานศึกษา และระดับชั้น
Created by nutcharat in 7/4/2016 1:36:56 PM
ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำแนกจังหวัด สถานศึกษา และระดับชั้น
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่จบแต่ละสาขาของปีการศึกษา 2557 รายสถานศึกษา จำแนกตามจังหวัด ระดับชั้น และเพศ
Created by kamolwan in 6/2/2016 3:53:56 PM

รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 426 แห่ง
Created by kamolwan in 3/21/2016 4:17:19 PM
ดาวน์โหลด
DIGITAL THAILAND 2016
Created by technoadmin in 5/18/2016 4:10:03 PM
“ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016” ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559
ประชุมคณะทำงานย่อย Quick-win Project Database of Demand & Supply ครั้งที่ 4/2559
Created by technoadmin in 5/13/2016 1:50:27 PM
ณ IT (IRPC) @ EnCo-PTT-Energy-Complex ตึก B.
ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
Created by technoadmin in 4/26/2016 11:11:16 AM
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยผู้เเทนจากศูนย์เทคโนโลยีฯเข้าร่วมประชุม

More
บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์_พาณี
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2557
Created by technoadmin in 7/31/2014 10:58:51 AM
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำเเหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
Created by technoadmin in 7/31/2014 10:49:23 AM
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น)
คุรุสภารับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ
Created by technoadmin in 7/28/2014 10:20:34 AM
หลักสูตรภาษาและวัฒธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั...
รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับ
Created by technoadmin in 5/14/2014 12:26:59 PM
ประกาศคุรุสภา เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับชาวต่างชาติ ...
การขอใช้พื้นที่ Web Site ของ (สอศ.)
Created by technoadmin in 4/2/2012 8:08:34 PM
กติกาการขอใช้พื้นที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30
Created by technoadmin in 6/13/2012 2:09:56 PM
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

More