บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์

ข่าวสารศทอ
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ
Created by nutcharat in 11/27/2015 4:44:21 PM
จำนวนนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภท...
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านบริหารทั่วไปการรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน
Created by technoadmin in 11/27/2015 10:42:11 AM
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม ที่นี่
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกสถานศึกษา และระดับชั้น
Created by nutcharat in 11/26/2015 1:10:32 PM
ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เรื่องรับสมัครงาน
Created by technoadmin in 9/7/2015 11:18:35 AM
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่
ปิดระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว
Created by technoadmin in 8/31/2015 10:21:33 AM
ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 ทางระบบ http://datacenter.vec.go.th ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น....
ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.)
Created by technoadmin in 5/25/2015 1:20:44 PM
กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้...
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบฟอร์มบัญชีข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ(สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง)
Created by technoadmin in 2/25/2015 8:24:54 AM
เรียน ผู้อำนวยการสำนักฯ / ผู้อำนวยการศูนย์ฯ / หัวหน้าหน่วยฯ / หัวหน้ากลุ่มฯ
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
Created by technoadmin in 1/26/2015 11:04:21 AM
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี้
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
Created by technoadmin in 12/12/2014 9:56:33 AM
นโยบายแผนรับนักเรียน สามารถดาวน์รายละเอียดที่นี่
ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมผ่านระบบ Internet
Created by technoadmin in 12/25/2014 2:12:24 PM
หากมีปัญหาโปรดติดต่อ อ.ทิพากรณ์ 084-144-2972 และ อ.ประทีป 085-687-3076

More
บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์_พาณี
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2557
Created by technoadmin in 7/31/2014 10:58:51 AM
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำเเหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
Created by technoadmin in 7/31/2014 10:49:23 AM
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น)
คุรุสภารับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ
Created by technoadmin in 7/28/2014 10:20:34 AM
หลักสูตรภาษาและวัฒธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั...
รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับ
Created by technoadmin in 5/14/2014 12:26:59 PM
ประกาศคุรุสภา เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับชาวต่างชาติ ...
การขอใช้พื้นที่ Web Site ของ (สอศ.)
Created by technoadmin in 4/2/2012 8:08:34 PM
กติกาการขอใช้พื้นที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30
Created by technoadmin in 6/13/2012 2:09:56 PM
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

More