บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์

ข่าวสารศทอ
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่จบแต่ละสาขาของปีการศึกษา 2557 รายสถานศึกษา จำแนกตามจังหวัด ระดับชั้น และเพศ
Created by kamolwan in 6/2/2016 3:53:56 PM

รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 426 แห่ง
Created by kamolwan in 3/21/2016 4:17:19 PM
ดาวน์โหลด
DIGITAL THAILAND 2016
Created by technoadmin in 5/18/2016 4:10:03 PM
“ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016” ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559
ประชุมคณะทำงานย่อย Quick-win Project Database of Demand & Supply ครั้งที่ 4/2559
Created by technoadmin in 5/13/2016 1:50:27 PM
ณ IT (IRPC) @ EnCo-PTT-Energy-Complex ตึก B.
ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
Created by technoadmin in 4/26/2016 11:11:16 AM
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยผู้เเทนจากศูนย์เทคโนโลยีฯเข้าร่วมประชุม
ประกาศรายชื่อศูนย์ ITC จังหวัด ที่ยังไม่ส่งรายงานแบบ 2 (GPAX และ GPA) ปีการศึกษา 2558 (6 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2
Created by kamolwan in 4/25/2016 11:20:12 AM

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุมสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อหาแนวทางและยุทธศาสตร์เพื่อสรุปเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by technoadmin in 4/24/2016 5:26:56 PM
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559
ประชุมหาแนวทางการดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (รามอินทรา)
Created by technoadmin in 4/22/2016 1:18:55 PM
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (รามอินทรา)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group
Created by technoadmin in 4/21/2016 10:58:46 AM
ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ประกาศรายชื่อศูนย์ ITC จังหวัด ที่ยังไม่ส่งรายงานแบบ 2 (GPAX และ GPA) ปีการศึกษา 2558 (6 ภาคเรียน)
Created by kamolwan in 4/18/2016 11:18:52 AM


More
บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์_พาณี

More