หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1. สาขาวิชาเครื่องกล

    วิชาเอกเทคนิคยานยนต์

2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

    วิชาเอกเชื่อมและประสาน

3. สาขาวิชาไฟฟ้า

    วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้ากำลัง

    วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร

4. สาขาวิชาโยธา

    วิชาเอกเทคนิคโยธา

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ