ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง

     สาขางานเทคโนโลยีระบบเสียง