ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานการเกษตร  สาขางานพืชศาสตร์  สาขางานสัตวศาสตร์  สาขางานช่างเกษตร 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร  สาขางานผลิตสัตว์นํ้า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรศาสตร์

2. สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชไร่  สาขางานพืชสวน  สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้  สาขางานการจัดการดูแลรักษาสนามกอล์ฟ

3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขางานการจัดการผลิตสัตว์  สาขางานอาหารสัตว์

4. สาขาวิชาสัตวรักษ์  สาขางานสัตวรักษ์

5. สาขาวิชาช่างกลเกษตร  สาขางานช่างกลเกษตร  สาขางานเทคโนโลยีโรงสีข้าว

6. สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์  สาขางานธุรกิจเกษตร  สาขางานสหกรณ์

7. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขางานผลิตภัณฑ์พืช  สาขางานผลิตภัณฑ์สัตว์

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร  สาขางานเทคโนโลยีสมุนไพร

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  สาขางานเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

10. สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  สาขางานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

13. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีข้าว สาขางานเทคโนโลยีอ้อย สาขางานเทคโนโลยีมันสำปะหลัง

      สาขางานเทคโนโลยียางพารา สาขางานเทคโนโลยีปาล์มนํ้ามัน สาขางานเทคโนโลยีไม้ผล