ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
 1. สาขาวิชาช่างยนต์
  • สาขางานยานยนต์
  • สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
  • สาขางานเครื่องกลเรือ
  • สาขางานเครื่องกลเกษตร
  • สาขาตัวถังและสีรถยนต์
 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  • สาขางานเครื่องมือกล
  • สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขางานผลิตภัณฑ์
  • สาขางานโครงสร้าง
  • สาขางานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร
 4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  • สาขางานก่อสร้าง
 7. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
  • สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
 8. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • สาขางานสถาปัตยกรรม
 9. สาขาวิชาสำรวจ
  • สาขางานสำรวจ
 1. สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
  • สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
 2. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
  • สาขางานซ่อมบำรุง
 3. สาขาวิชาช่างพิมพ์
  • สาขางานช่างพิมพ์
 4. สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์
  • สาขางานแว่นตาและเลนส์
 5. สาขาวิชาช่างต่อเรือ
  • สาขางานต่อเรือโลหะ
  • สาขางานต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส
  • สาขางานนาวาสถาปัตย์
 6. สาขาวิชาโทรคมนาคม
  • สาขางานโทรคมนาคม
 7. สาขาวิชาโยธา
  • สาขางานโยธา
 8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
  • สาขางานอุตสาหกรรมยาง
 9. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
  • สาขางานเมคคาทรอนิกส์
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 1. สาขาวิชาเครื่องกล
  • สาขางานเทคนิคยานยนต์
  • สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
  • สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
  • สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
  • สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์
  • สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
  • สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกล
  • อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  • สาขางานเครื่องมือกล
  • สาขางานอุปกรณ์จับยึด
  • สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • สาขางานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
  • สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
  • สาขางานเทคนิคงานท่ออุตสาหกรรม
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
  • สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
  • สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  • สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
  • สาขางานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่
  • สาขางานช่างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • สาขางานการซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสะอาด
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
 5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
  • สาขางานระบบโทรคมนาคม
  • สาขางานระบบเสียงและภาพ
 6. สาขาวิชาการก่อสร้าง
  • สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
  • สาขางานเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
 7. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
  • สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
  • สาขางานออกแบบตกแต่งภายใน
  • สาขางานตกแต่งภายใน
 8. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
  • สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
 9. สาขาวิชาสำรวจ
  • สาขางานสำรวจ
 10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
  • สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 11. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  • สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
  • สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
  • สาขางานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรองเท้า
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมข้าว
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มันสำปะหลัง
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
  • สาขางานอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม
  • สาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต์
  • สาขางานงานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 1. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  • สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
  • สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
  • สาขางานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรองเท้า
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมข้าว
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มันสำปะหลัง
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
  • สาขางานอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม
  • สาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต์
  • สาขางานงานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 2. สาขาวิชาการพิมพ์
  • สาขางานการพิมพ์
 3. สาขาวิชาการพิมพ์
  • สาขางานการพิมพ์
 4. สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์
  • สาขางานเทคนิคแว่นตาและเลนส์
 5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ
  • สาขางานอุตสาหกรรมการต่อเรือ
 6. สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ
  • สาขางานเทคนิคการหล่อ
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • สาขางานระบบโทรศัพท์
  • สาขางานระบบข่ายสายตอนนอก
  • สาขางานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  • สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ
 8. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
  • สาขางานเทคโนโลยีวัดและควบคุม
  • สาขางานเทคโนโลยีปิโตรเลียม
  • สาขางานเทคโนโลยีแก๊ส
  • สาขางานมาตรวิทยา
  • สาขางานเทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม
  • สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 9. สาขาวิชาโยธา
  • สาขางานโยธา
 10. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 11. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
  • สาขางานเคมีอุตสาหกรรม
 12. สาขาวิชาปิโตรเคมี
  • สาขางานปิโตรเคมี
 13. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่
  • สาขางานเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่
 14. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
  • สาขางานวิชาเมคคาทรอนิกส์
 15. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
  • สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
  • สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
 16. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สาขางานเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 17. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • สาขางานการป้องกันและระงับอัคคีภัย

Donec tellus massa, tristique sit amet condimentum vel, facilisis quis sapien.

Donec tellus massa, tristique sit amet condimentum vel, facilisis quis sapien.

Donec tellus massa, tristique sit amet condimentum vel, facilisis quis sapien.

Donec tellus massa, tristique sit amet condimentum vel, facilisis quis sapien.

Donec tellus massa, tristique sit amet condimentum vel, facilisis quis sapien.

Donec tellus massa, tristique sit amet condimentum vel, facilisis quis sapien.

Donec tellus massa, tristique sit amet condimentum vel, facilisis quis sapien.