ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ  สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ

2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ  สาขางานเคมีสิ่งทอ

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม  สาขางานเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ  สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ

2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ  สาขางานเคมีสิ่งทอ

3. สาขาวิชาอุตสาหกรรม  เสื้อผ้าสำเร็จรูป  สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง   สาขางานเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง