ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการโรงแรม

2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว  สาขางานการท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม  สาขางานแม่บ้านโรงแรม  

    สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม   สาขางานครัวโรงแรม  สาขางานสันทนาการและงานบริการเพื่อสุขภาพ

    สาขางานศิลปะและภูมิทัศน์เพื่องานโรงแรม

2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  สาขางานมัคคุเทศก์ทางทะเล  สาขางานมัคคุเทศก์เดินป่า  สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป

   สาขางานมัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม

3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนส่ง  สาขางานธุรกิจการบิน  สาขางานธุรกิจขนส่งทางนํ้า

4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  สาขางานอุตสาหกรรมพื้นบ้าน

5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ  สาขางานการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ

6. สาขาวิชาสปาและความงาม  สาขางานนวดแผนไทย  สาขางานเสริมความงาม