ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  สาขางานวิจิตรศิลป์

2. สาขาวิชาการออกแบบ  สาขางานการออกแบบ

3. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม  สาขางานศิลปหัตถกรรม

4. สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก  สาขางานศิลปกรรมเซรามิก

5. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ  สาขางานศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ

6. สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์  สาขางานการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม

8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต  สาขางานมัลติมีเดีย  สาขางานแอนิเมชั่น

9. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  สาขางานผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

10. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี  สาขางานเครื่องประดับอัญมณี  สาขางานวิทยาการการเจียระไนอัญมณี

11. สาขาวิชาช่างทองหลวง  สาขางานช่างทองหลวง  สาขางานเครื่องประดับอัญมณี

12. สาขาวิชาศิลปะการดนตรี  สาขางานดนตรี  สาขางานดนตรีประกอบสื่อและการแสดง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  สาขางานจิตรกรรม  สาขางานจิตรกรรมไทย  สาขางานประติมากรรม  สาขางานประติมากรรมไทย

    สาขางานภาพพิมพ์  สาขางานวิจิตรศิลป์

2. สาขาวิชาการออกแบบ  สาขางานออกแบบนิเทศศิลป์  สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สาขางานออกแบบตกแต่งภายใน

    สาขางานการออกแบบเครื่องแต่งกาย

3. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม  สาขางานเทคนิคงานหนัง  สาขางานเทคนิคงานดิน  สาขางานเทคนิคงานหล่อ 

    สาขางานเทคนิคงานพิมพ์ย้อม  สาขางานเทคนิคงานไม้  สาขางานเทคนิคงานโลหะรูปพรรณ  สาขางานเทคนิคงานรัก

    สาขางานเทคนิคงานจักสาน

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา  สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เครื่องเคลือบดินเผา

    สาขางานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา

5. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ  สาขางานโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์  สาขางานศิลปะการถ่ายภาพ  สาขางานการถ่ายภาพโฆษณา

    สาขางานการผลิตวีดิทัศน์  สาขางานการถ่ายภาพและการพิมพ์

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม  สาขางานการพิมพ์สกรีน

8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต  สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

    สาขางานคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง  สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์รองเท้า

    สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กระเป๋า  สาขางานศิลปะการทำเครื่องหนัง  สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์บุเบาะครุภัณฑ์

    สาขางานเทคโนโลยีเต็นท์และอุปกรณ์เดินป่า

10. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี  สาขางานเครื่องประดับอัญมณี  สาขางานรูปพรรณ  สาขางานประดับอัญมณี

11. สาขาวิชาการออกแบบ  เครื่องประดับอัญมณี  สาขางานการออกแบบ  เครื่องประดับอัญมณี

12. สาขาวิชาการวิเคราะห์และควบคุม  คุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ  สาขางานวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ  อัญมณีและเครื่องประดับ

13. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องจักรกล  เครื่องประดับอัญมณี  สาขางานซ่อม-สร้างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

14. สาขาวิชาเทคนิคการทำต้นแบบและการหล่อเครื่องประดับอัญมณี  สาขางานเทคนิคการทำต้นแบบเครื่องประดับอัญมณี  สาขางานเทคนิคการหล่อเครื่องประดับอัญมณี

     สาขางานเทคนิคการทำต้นแบบและการหล่อเครื่องประดับอัญมณี

15. สาขาวิชาช่างทองหลวง  สาขางานช่างทองหลวง

16. สาขาวิชาช่างทันตกรรม  สาขางานเทคนิคช่างทันตกรรม