ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด

3. สาขาวิชาการเลขานุการ  สาขางานการเลขานุการ

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล  สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล

6. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  สาขางานการประชาสัมพันธ์

7. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป  สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ  สาขางานธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า

    สาขางานธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์   สาขางานธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต  สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง

    สาขางานธุรกิจบริการ   สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร

8. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   สาขางานภาษาต่างประเทศ

    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี  สาขางานคอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด  สาขางานธุรกิจค้าข้าว

3. สาขาวิชาการเลขานุการ  สาขางานการเลขานุการ

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

    สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

5. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขางานการเงินภาครัฐบาลและเอกชน  สาขางานการเงินเพื่ออาชีพอิสระ

6. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  สาขางานธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

7. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8. สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย  สาขางานธุรกิจประกันภัย

9. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล  สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล

10. สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  สาขางานการโฆษณา  สาขางานการประชาสัมพันธ์

11. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป  สาขางานธุรกิจร้านสะดวกซื้อ สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า

     สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขางานธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต  สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง  สาขางานธุรกิจบริการ

     สาขางานธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

12. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  สาขางานภาษาอังกฤษ  สาขางานภาษาจีน  สาขางานภาษาญี่ปุ่น  สาขางานภาษาฝรั่งเศส

     สาขางานภาษาเยอรมัน

13. สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์  สาขางานการจัดการผลิตภัณฑ์

14. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขางานการจัดการการขนส่ง  สาขางานการจัดการคลังสินค้า  สาขางานตัวแทนรับออกของ

15. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขางานการจัดการทั่วไป

16. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  สาขางานการจัดการสำนักงาน

17. สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  สาขางานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

18. สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน  สาขางานธุรกิจรับจัดงาน